• + 48 22 119 15 40, + 48 505 306 993
  • biuro@clearpoint.pl

Category ArchiveOświadczenia

Oświadczenie w sprawie bezinwazyjności Paulowni

Misją Clearpoint Sp. z o. o. jest prowadzenie działalności, która koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu kapitału w celu generowania zysku z plantacji drzew szybkorosnących z poszanowaniem środowiska i jego naturalnego rytmu. Nasz biznes zorientowany jest nie tylko na generowanie przychodów z tytułu produkcji wysokiej jakości surowca, ale również na poprawę stanu powietrza i w konsekwencji środowiska naturalnego.

Działalność Clearpoint to przede wszystkim najwyższe standardy oraz najnowsza wiedza, którą wraz z partnerami biznesowymi Spółki, z powodzeniem wykorzystaliśmy wypracowując autorski proces plantatorski. Jego największą zaletą jest bezpieczeństwo środowiskowe naszych plantacji.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, w odpowiedzi na prośbę skierowaną przez Małopolską Izbę Regionalną o opinię na temat konsekwencji dla środowiska wynikających z zakładania i prowadzenia plantacji szybko rosnących drzew paulownia, zajęła pozytywne stanowisko w sprawie.

Odpowiedź RDOŚ w Krakowie, udzielona w dniu 20 stycznia 2017 roku wyjaśnia, że drzewa z rodziny paulowni nie figurują na liście roślin gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 09.09.2011 r. – (Dz.U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1260). Nie jest to również gatunek inwazyjny, stwarzający zagrożenie dla UE, wyszczególniony w rozporządzeniu PE i RE nr 1143/2104
(Dz. Urz. UE L 189/4).

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tak obiektywnej opinii. Zyskaliśmy przekonanie, że nasza działalność wpływa wyłącznie korzystnie na środowisko naturalne i gospodarkę.