• + 48 22 119 15 40, + 48 505 306 993
  • biuro@clearpoint.pl

Regulacje prawne

Status lasów, w tym zasady zakupu i gospodarowania terenami leśnymi (oraz innymi, o czym mowa poniżej) reguluje obecnie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. 2016 roku poz. 586 ze zm.) [1], która weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku. Znowelizowana ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w kwestii praw do zakupu prywatnych lasów. Prawo ich wykupu lub pierwokupu uzyskał – poprzez Lasy Państwowe – Skarb Państwa.

Prawo pierwokupu, z zastrzeżeniem, że obejmuje jedynie transakcje w oparciu o umowę sprzedaży, a Lasy Państwowe mają 30 dni od daty uzyskania informacji o planowanej sprzedaży na podjęcie decyzji dotyczącej wykupu, obejmuje:

  • nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako las,
  • nieruchomości przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy,
  • nieruchomości objęte planem urządzania lasu albo decyzją starosty określającą zadania gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych.

Ustawa odnosi się więc nie tylko do samych lasów, ale także do gruntów dopiero przeznaczonych do zalesienia oraz innych gruntów i nieruchomości, jeśli będzie tego wymagała gospodarka leśna. Jednocześnie Lasy Państwowe będą miały możliwość kształtowania cen transakcji w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu lub wykupu. Tak skonstruowane przepisy stawiają monopolistę w bardzo korzystnej sytuacji. Z punktu widzenia strategicznych kierunków i warunków do rozwoju Clearpoint Sp. z o. o. najważniejsze jest jednak to, że zostały wprowadzone istotne ograniczenia w obrocie ww. gruntami.

W kontekście działalności Spółki w zakresie uruchamiania i prowadzenia plantacji drzew szybkorosnących istotne są również przepisy innych – zwłaszcza ostatnio nowelizowanych – ustaw, które regulują całe spektrum zagadnień związanych z ochroną przyrody i środowiska, ochroną i zagospodarowaniem gruntów, wspólnot gruntowych czy zagospodarowaniem przestrzennym:

  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78.) [2],
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.) [3],
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627.) [4],
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778, zm. poz. 904 i 961) [5],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 2015 poz. 1276) [6].

Przypisy

[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/586/D2016000058601
[2] Zobacz: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950160078
[3] Zobacz: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
[4] Zobacz: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672
[5] Zobacz: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672
[6] Zobacz: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001276