Analiza zasobów leśnych i rynku drewna

//Analiza zasobów leśnych i rynku drewna
Analiza zasobów leśnych i rynku drewna2018-06-08T09:58:34+00:00

Na koniec 2015 roku powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9420 tys. ha (dane GUS – stan w dniu 31.12.2015 roku – według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarka leśną), co odpowiada lesistości na poziomie 30,8%. Jest ona niższa od średniej europejskiej wynoszącej 32,8%. Przeważającą większość lasów w Polsce stanowią lasy publiczne (80,8%), w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (77,0%). Udział własności lasów prywatnych wynosi obecnie 19,2%, przy czym w latach 1990-2015 wzrósł jedynie o 2,2% [1]. Jednocześnie, zgodnie z Krajowym programem zwiększania lesistości w Polsce, wskaźnik lesistości ma się zwiększyć i w 2020 roku wynieść 30%, a w 2050 roku 33% [2].

Głównym producentem i operatorem na polskim rynku drewna są zatem Lasy Państwowe, które systematycznie zwiększają pozyskanie surowca. Od 1990 roku wzrosło ono ponad dwukrotnie i nadal rośnie, średnio o kilkaset tysięcy metrów sześciennych rocznie. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że surowiec pozyskiwany w polskich lasach prawie w całości trafia do krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to duże szanse rozwoju Spółki jako eksportera surowca.

Zgodnie z planami Ministerstwa Środowiska w 2016 roku do sprzedaży trafi 38,5 mln m³ drewna [3]. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów działających w sektorze – producentów mebli, płyt, papieru, właścicieli tartaków i przedstawicieli zrzeszeń branżowych przemysłu drzewnego, zwiększona została pula surowca dla przemysłu drzewnego (ok. 31,7 mln m³ – prawie o 700 tys. m³ więcej niż rok wcześniej) i uproszczono zasady sprzedaży drewna:

 • możliwość kupowania drewna przez przedsiębiorców w jednej procedurze złożonej z dwóch etapów:
  • sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno–Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna, tj. dla klientów, którzy dokonywali już zakupu drewna w Lasach Państwowych,
  • aukcji systemowej w aplikacji e-drewno dla wszystkich klientów, także dla nowych firm na rynku;
 • zawarcie jednej rocznej umowy sprzedaży na podstawie wyników obu powyższych etapów,
 • zastąpienie dotychczasowej, dwuletniej umowy uprawnieniem do przypisu drewna na kolejny rok,
 • organizowanie systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno raz na rok.

Według stanu na dzień 13 czerwca 2016 roku Lasy Państwowe wykonały 43,2% rocznego planu sprzedaży drewna i sprzedały 16.159 tys. m³ grubizny, z czego (w tys. m³):

 • W: iglaste – 5 273, liściaste – 1 186,
 • S: iglaste – 6 791, liściaste – 2 909.

Zapas grubizny wynosił natomiast 2 519 tys. m³.

Cena uzyskana przez Lasy Państwowe to średnio 187 zł/m³ (o 3 zł/m³ mniej niż w 2015 roku – 190 zł/m³), w tym (ceny w zł/m³):

 • W: iglaste – 251, liściaste – 351,
 • S: iglaste – 154, liściaste – 138.

Na aukcjach aplikacji e-drewno sprzedano łącznie, do końca maja 2016 roku, 1 194 tys. m³ drewna pochodzącego:

 • ze zmniejszenia zapasu (25% wartości sprzedaży),
 • z przesunięcia z puli detalicznej (23% wartości sprzedaży),
 • z klęsk żywiołowych i posuszu (21% wartości sprzedaży),
 • z umów, które nie zostały zrealizowane (11% wartości sprzedaży) [4].

Powyższe dane pokazują, że główny podmiot rynku drzewnego – zgodnie z przyjętą strategią – realizuje plan zwiększania pozyskiwania i sprzedaży surowca, dążąc do zwiększenia udziału w rynku. Jednocześnie Lasy Państwowe inwestują w działalność badawczo-rozwojową i współpracę z polskimi podmiotami niekomercyjnymi i komercyjnymi, w szczególności tymi z sektora energetycznego i rolnego. Działania te wynikają z zadań, które stawia przed Lasami Państwowymi rząd. Pod koniec kwietnia 2016 roku Lasy Państwowe podpisały kilka listów intencyjnych, związanych z rozwojem projektu badawczego dotyczącego zwiększenia wchłaniania CO2 przez kompleksy leśne. Listy te podpisano z:

 • Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA,
 • PKN Orlen SA,
 • Tauron SA,
 • Energa SA.

Warto zaznaczyć, że – niezależnie od ww. porozumienia – PKN Orlen w grudniu 2015 roku zaangażował się w czteroletni projekt badawczo-rozwojowy, który ma na celu rozwój zaawansowanych technologii produkcji biokomponentów z biomasy drzewnej.

Przypisy

[1] Dane za: raportem Lasy w Polsce 2016. www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje/do-poczytania/lasy-w-polsce-1/lasy-w-polsce-2016-1/lasy_w_polsce_2016.pdf
[2] Dane za: www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/polskie-lasy
[3] Dane za: Ministerstwem Środowiska. www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/nowe–zasady–sprzedazy–drewna/
[4] Dane za: prezentacja przedsiębiorstwa Lasy Państwowe podczas spotkania Komisji Drzewnej 14 czerwca 2016 roku w Warszawie.